Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obchodprolevaky.cz. Podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kontaktní údaje:

 

Název:        WayInvest s.r.o.

Sídlo:          Březová 130, 747 44  Březová u Vítkova

IČ:            294 51 973

DIČ:          CZ29451973

Zapsaná:     v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 54390

Telefon:       +420 603 194 598

E-mail:       WayInvest.sro@gmail.com

 

Kontaktní adresa:    WayInvest s.r.o., 747 44  Březová 130

Provozovna:           Březová u Vítkova 130 (areál společnosti B AGRO Březová s.r.o.)

Provozní doba:        Po – Pá 7:00 – 15:00 (nejlépe kontaktovat předen na email info@obchodprolevaky.cz nebo telefonním čísle +420 603 194 598, kontakt Kateřina Briová)

 

Informace:

 

Informace o zboží a ceně uváděná prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

Informace o přijímaných způsobech platby:

  •          hotově – možné pouze při osobním převzetí;
  •          dobírkou – hotovost přebírá od zákazníka přepravce (Česká pošta); Zboží přebíráte při placení.
  •          bankovním převodem – zaplatíte na základě dokladu, který obdržíte emailem s celkovou částkou včetně dopravy; Po připsání částky na náš účet je zboží ihned expedováno (u položek skladem).

 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 
 
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 
 
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží:


Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 
 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, jsou-li ke zboží dodávány, odešle prodávající kupujícímu současně se zbožím. 
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
 
Cena a způsob doručení:

  •          Zásilka České pošty – doporučený dopis (do 2 kg nebo do určených rozměrů Českou poštou) – dodání probíhá dle podmínek České pošty, s. p., zpravidla do dvou pracovních denů od podání zásilky. Kupujícímu vždy zasíláme zprávu o odeslání s podacím číslem zásilky. V případě nezastižení adresáta je dopis standardně uložen na poště po dobu 15 kalendářních dní.

Cena za službu včetně balného zaplatíte 60,- Kč. Doběrečné dle tarifu České pošty, 30,- Kč.

  •          Zásilka České pošty – balík do ruky (do 30 kg) – dodání probíhá dle podmínek České pošty, s. p., zpravidla následující pracovní den od podání zásilky. Pokud kupující poskytne své kontaktní údaje – telefon či email, je Českou poštou průběžně informován formou SMS, emailem o stavu doručování. V případě nezastižení adresáta je balík standardně uložen na poště po dobu 7 kalendářních dní.

Cena za službu včetně balného 150,- Kč. Doběrečné dle tarifu České pošty, 30,- Kč.

  •          Balíková doprava PPL CZ, s.r.o. – dodání je dle podmínek společnosti PPL CZ do druhého dne od odeslání. Balík může být přepravován do hmotnosti 50 kg a součtu délky + obvodu do 300 cm.

Cena za balík do 20 kg včetně balného zaplatíte 95,- Kč a do 50 kg 310,- Kč. Doběrečné 20,- Kč.

  •          Osobní převzetí na provozovně – pracovník obchodu informuje předem o tom, že je zboží připravené k osobnímu odběru.
  •          Při odběru zboží v hodnotě 1.500,- Kč je doprava ZDARMA.

 
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:


Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.
 
Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný na stránkách eshopu a níže ke konci tohoto dokumentu: Příloha 1

 

Práva a povinností z vadného plnění:


Jakost při převzetí
 
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
 
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 
 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 Zákonná práva z vad
 
Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pokud je na obalu zboží, návodu, záručním listu nebo v reklamě uvedená doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Pokud je tato doba různá, platí vždy ta delší. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; v případě zaslání zboží ode dne převzetí zboží kupujícím od dopravce.
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 
•           odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•           bezplatné odstranění vady opravou; 
•           přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•           vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace:


Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.           
 
Vzor formuláře:
Uplatnění reklamace (reklamační list) – příloha č. 2
 
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
 
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  
 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout, toto platí i v případě, kdy dojde k výměně zboží nebo jeho části. 
 
Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
 
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


Ochrana osobních údajů:


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů:

 
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 
 
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.  
 
Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud. 
 
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní:

   
Kupujícím se pro účely výše uvedených obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
 
Pokud kupující jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, je pro účely těchto obchodních podmínek považován za podnikatele (§ 420-422 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; dále jen kupující - podnikatel) a nevztahuje se na něj právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření. Prodávající neručí kupujícímu - podnikateli za vady, které se vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí (§ 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.). Záruka za jakost (§ 2165 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.) je mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem uzavřena vždy písemně na základě zaslaného záručního listu. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího - podnikatele v době jeho odeslání, tj. předáním zboží přepravci. 
 
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2015.


Příloha č.1

VZOR - Odstoupení od kupní smlouvy

 

Vaše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš telefon a e-mail

 

 

WayInvest s.r.o.

IČ: 294 51 973

Březová 130

747 44 Březová u Vítkova

email: info@wayinvest.cz

 

Místo, datum

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Vážení,

 

dne ....... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.obchodprolevaky.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl .......(identifikace zboží). Zboží jsem převzal / a dne .......

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Zboží vám zasílám zpět samostatně, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ....... korun a ....... korun za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č.: ....... nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem

 

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 

Přílohy:

 

Kopie kupního dokladu

Příloha č. 2

 

VZOR – Uplatnění reklamace (reklamační list)

 

Kupující:

 

Vaše jméno a příjmení

Vaše adresa

Váš telefon a email

 

Prodávající:

 

WayInvest s.r.o.

Březová 130

747 44 Březová

IČ: 294 51 973

email: info@wayinvest.cz

Pokud zasíláte přímo do autorizovaného servisu, napište jejich kontakty

 

Reklamované zboží:

 

Označení zboží:

Datum prodeje:

Číslo kupního dokladu:

 

Popis závady:

 

 

Obsah balení při předání:

 

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace: (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek)

oprava

výměna

sleva

odstoupení od smlouvy

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení dané reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduji. Následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum uplatnění reklamace:

 

 

 

..........................................................

(vlastnoruční podpis)